foreningensvædtegter

§1 Foreningens navn

 Foreningens navn er ”Det Grønne Hus”.

§2 Hjemsted

Foreningen har hjemsted i Gribskov Kommune

§3 Organisationsform

Det Grønne Hus er en selvstændig forening uafhængig af politiske og religiøse hensyn.

§4 Formål

Stk. 1. Det Grønne Hus arbejder for udbredelse af genbrug i Gribskov kommune og, for gennem

salg af indleverede genanvendelige effekter, at skabe et overskud.

Overskuddet fordeles til foreninger i Gribskov Kommune på grundlag af begrundet

ansøgning eller efter retnings linjer, der fastsættes af foreningens bestyrelse.

Stk. 2 Foreningen skal fremme gode arbejdsforhold og kontaktmuligheder – indadtil som udadtil

Under mottoet ”Hjælp til selvhjælp”.

Stk 3. Bestyrelsen kan herudover fastsætte retnings linjer for støtte til nødhjælpsorganisationer og

humanitære virksomheder.

§5 Medlemskab

Stk. 1 Medlemmerne er opdelt i aktive og passive medlemmer.

Passive medlemmer deltager ikke i den daglige drift af forretningen.

Passive medlemmer er valgbare til bestyrelsen, men har  ikke stemmeret på

generalforsamlingen, bortset fra de passiver medlemmer, som er bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. For at opnå medlemskab skal vedkommende, dels anbefales af formand og næstformand,

og dels efterfølgende godkendes af bestyrelsen

Stk. 3. Alle medlemmer arbejder ulønnet for foreningen.

Stk. 4. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis vedkommende modarbejder foreningens formål,

eller i øvrigt, efter bestyrelsen vurdering, udviser en adfærd, der ikke er forenelig med god

og ansvarlig opførsel – herunder samarbejdsvanskeligheder.

Eksklusionen kan, såfremt det ekskluderede medlem måtte ønske det, forelægges

førstkommende generalforsamling til endelig afgørelse.

Stk. 4. Foreningen hæfter alene med sin formue. Der påhviler således ikke foreningens medlemmer

eller bestyrelse nogen form for personlig hæftelse.

Foreningen har tegnet forsikring mod eventuelle økonomiske krav mod bestyrelsen.

§6. Bestyrelse

Stk. 1. Det Grønne Hus ledes af en bestyrelse, som består af 7 personer.

Mindst 5 af bestyrelsesmedlemmerne skal være aktive deltagere i den turnusordning, som

lægges for den daglige drift af huset.

I tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem ikke længere deltager i husets daglige drift og, at der i forvejen er to bestyrelsesmedlemmer, som heller ikke deltager i driften, udtræder det medlem, som senest er ophørt som aktivt medlem, af bestyrelsen. Den ledige plads overtages af 1. suppleanten. Posten sættes på valg ved førstkommende generalforsamling.

Stk. 2. Et medlem af foreningen er valgbart til bestyrelsen, når vedkommende har været medlem i

en uafbrudt periode på et år.

Stk. 3. I bestyrelsen – egentlige medlemmer og suppleanter – kan kun sidde medlemmer uden

familiemæssige relationer, som forstås som ægtepar, samboende samt disse afkom.

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

I lige år er formand og 2 bestyrelsesmedlemmer på valg.

I ulige år er næstformand og 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.

Stk. 5. Hvert år vælges to suppleanter – 1. og 2. suppleant – for et år.

Stk. 6. Bestyrelsen konstituerer sig efter valget med kasserer og sekretær.

Stk. 7. Bestyrelsen afholder møder efter behov, dog mindst 2 gange om året.

Stk. 8. Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden.

Stk. 9. Alle medlemmer af bestyrelsen har stemmeret i alle spørgsmål.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§7 Tegningsregler

Foreningen tegnes udadtil af formanden eller næstformanden og  mindst et bestyrelsesmedlem i forening.

Ved optagelse af lån og salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

§8 Regnskab

Foreningens regnskab er kalenderåret

Kassereren skal aflevere det afsluttede regnskab til revision senest 1 måned før generalforsamlin-gen.

Det reviderede regnskab forelægges bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

§9 Forvaltning af foreningens midler

 Kassereren står for foreningens daglige drift, i hvilken forbindelse kassereren gives rådighed over særskilt konto med et maksimalt indestående efter bestyrelsens bestemmelse.

Foreningens faste udgifter betales via betalingsservice.

Foreningens øvrige midler skal anbringes i et pengeinstitut således, at der på særskilt klausuleret

konto hensættes et beløb svarende til mindst 6 måneders driftsudgifter.

Indtægter fra det daglige salg indsættes på særskilt konto, hvorpå der alene kan disponeres af formand eller næstformand og kasserer i forening.

§10 Generalforsamling

Stk. 1. Den årlige generalforsamling afholdes i januar kvartal.

Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden.

Stk. 2. Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 2. Bestyrelsen beretning forelægges til godkendelse
 3. Regnskab fremlægges til godkendelse
 4. Budget fremlægges til orientering
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af forslag fra bestyrelsen
 7. Behandling af forslag indkommet fra medlemmerne
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 9. Valg af revisor
 10. Valg af revisorsuppleant
 11. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen fra medlemmerne skal i skriftlig form være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Et medlem kan vælge at lade sig repræsentere via fuldmagt afgivet til et andet medlem.

Et medlem kan maksimalt via fuldmagt repræsentere to andre medlemmer.

Beslutninger på generalforsamlingen skal vedtages med almindeligt flertal

§11 Ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller hvis mindste en tredjedel

af medlemmerne kræver det.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med 14 dages varsel og skal afholdes senest

tre uger efter indkaldelsen.

Dagsordenen skal fremgå af indkaldelsen.

Stk. 3. Den ekstraordinære generalforsamling har samme myndighed som den ordinære.

§12 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun vedtages på den ordinære generalforsamling, hvis mindst 2/3 af foreningens medlemmer er til stede.

Er dette ikke tilfældet indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelsen skal foretages senest 14 dage efter den ordinære generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 14 dage efter indkaldelsesdatoen med vedtægtsændringen som eneste punkt på dagsordenen.

Vedtægtsændringen kan på den ekstraordinære generalforsamling vedtages med almindeligt flertal.

§13 Fordeling af overskud.

På grundlag af regnskabet fastsætter bestyrelsen det beløb, der er til rådighed til uddeling inden for foreningens formål.

Bestyrelsen kan vedtage, at et beløb af årets overskud skal hensættes til specifikke formål til senere brug.

§14 Ophævelse af foreningen

 Såfremt det efter bestyrelsens nøje overvejelser viser sig umuligt at videreføre foreningens arbejde, kan bestyrelsen indkalde til en generalforsamling med henblik på vedtagelse af beslutning om opløsning af Det Grønne Hus.

Til beslutning om opløsning af foreningen kræves, at mindst 2/3 af medlemmerne er repræsenteret og, at 3/4 af de fremmødte stemmer for opløsning.

I tilfælde af, at generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig på grund af, at kravet om, at 2/3 af medlemmerne er repræsenteret ikke er opfyldt,  overgives spørgsmålet til en ny generalforsamling, der indkaldes efter reglerne om indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling.

Til beslutning om opløsning af foreningen på den nye generalforsamling kræves, at mindst 3/4 af de fremmødte stemmer for opløsning.

Anvendelse af foreningens midler bestemmes af generalforsamlingen.

 

 

——————-      *       ————————

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling

Ændret på den ordinære generalforsamling den 4. marts 2014

og senest på ordinær generalforsamling den 9. marts 2020

Ændret på den ordinære generalforsamling den 14. marts 2022

 

Udgivet i Ikke kategoriseret.